Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Wtorek, 19 Czerwca 2018 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29056) |  On-line: 2

Aktualności


Pią Maja 9, 2008 00:21

Autor prof. dr hab. inż. Zenon IGNASZAK

XII Międzynarodowe Sympozjum MPO 2007

XII Międzynarodowe Sympozjum
„Modelowanie procesów odlewniczych 2007”


prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak
mgr inż. Janina Kuźnicka

W dniach 25-26.10.2007 r. w Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum „Modelowanie procesów odlewniczych”, zorganizowane jak co roku przez Politechnikę Poznańską, Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. i Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers – Paris, pod protektoratem PAN–Oddział w Poznaniu.

W tym roku wiodące hasło Sympozjum brzmiało: „ Powiązanie warunków odbioru odlewów przez klientów z optymalizacją jakości odlewów na drodze synergii Virtual Prototyping oraz badań eksperymentalnych i nieniszczących”. Inicjator tych Sympozjów i prowadzący je po raz dwunasty prof. Zenon Ignaszak zgromadził jak co roku grono entuzjastów z uczelni oraz z przemysłu stosujących i rozwijających zagadnienia związane z obecnością metod Virtual Prototyping w odlewnictwie.

W Sympozjum uczestniczyło 50 osób (fot.1): z Politechniki Poznańskiej: Zenon Ignaszak, Michał Szweycer, Piotr Mikołajczak, Paweł Popielarski, Mieczysław Hajkowski, Jakub Hajkowski, Łukasz Bernat, Robert Sika; Weronika Wojciechowska; z Politechniki Warszawskiej – Jacek Kozłowski i Artur Soroczyński; z Politechniki Śląskiej – Jacek Suchoń, Marcin Kondracki i Marcin Stawarz; z firmy Kom–Odlew Kraków – Ryszard Skoczylas; z FOSECO Polska – Zygmunt Owsiak oraz inżynierowie z kilku odlewni : FUGO Konin – Jerzy Mieloch i Marcin Zamiatowski, MAHLE Polska Krotoszyn – Janusz Krakowski, Jarosław Bierła, Maciej Gąsiorkiewicz i Robert Stawowy; z odlewni Volkswagen Poznań – Piotr Bartkowski, z odlewni POMET Poznań – Emilia Rozmiarek, Andrzej Sobkowski i Krzysztof Niemczewski ; z odlewni DRAWSKI S.A. Drawski Młyn – Leszek Szwalbe i Janusz Jacak; z firmy TOYOTA MM Wałbrzych – Piotr Przybył i Piotr Papierz; z firmy PIOMA-ODLEWNIA – Robert Leszczyński, a także kilkunastu specjalistów z Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A., reprezentujących kadrę inżynierską.

Otwarcia Sympozjum dokonał Prezes Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. Adam Wodziński, który podkreślił niezmienne od pierwszego sympozjum w 1996 roku zaangażowanie Odlewni we wspieranie idei i współorganizowanie kolejnych sympozjów oraz wskazał na wysoką ocenę jego poziomu przez kadrę inżynierską. Pan Prezes dokonał następnie oficjalnego otwarcia Sympozjum.

Głos zabrał także prof. Michał Szweycer, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów, który przekazał słowny adres Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. Jana Żurka, z wyrazami uznania i poparcia dla Sympozjum oraz z życzeniami owocnych efektów z tego spotkania nauki i praktyki. Prof. Szweycer podkreślił także, że tematyka Sympozjum i ciągłość jego obecności w terminarzu wydarzeń w krajowym odlewnictwie znajdują uznanie wśród specjalistów z obszaru nauk odlewniczych i specjalistów z odlewni. Znajdują oni tutaj wspólny język i jak rzadko koncentrują się na efektach praktycznych prezentowanych wyników badań podstawowych i stosowanych. Wskazał na istnienie odlewniczej szkoły naukowo-przemysłowej, której to Sympozjum stało się genezą i pozostaje jej wykładnią.

Prof. Zenon Ignaszak (fot.2) w referacie wprowadzającym „MCFP-2007 retrospekcje i aktualności” krótko przedstawił rys historyczny jedenastu poprzednich Sympozjów, wskazując na eksponowanie w każdym z nich punktów ciężkości wpasowujących się w tematykę szkoły modelowania i symulacji procesów, co ukierunkowuje zarówno tematykę referatów, jak i ożywioną dyskusję, animowaną przez profesora.

W tym roku hasłem wiodącym było zagadnienie aktualne dla każdej odlewni, na linii stosunków z rynkiem i klientem, a mianowicie tematyka warunków odbioru odlewów, zarówno jeśli chodzi o ich definiowanie, negocjacje, ich respektowanie przez specjalistę opracowującego technologię, ich miejsce w wirtualnej optymalizacji technologii i w warunkach procesu odlewania, wreszcie – jako wykładni dla służb kontroli jakości oraz akceptacji odlewu jako tzw. „conform”. Autorzy referatów reprezentowali środowiska uczelniane, badawcze i przemysłowe. W tym roku prezentowali swoje prace także słuchacze Studium Podyplomowego SP139 Politechniki Poznańskiej, jakie pod kierunkiem prof. Zenona Ignaszaka zakończyło się w roku 2007. Było to drugie w historii Politechniki Poznańskiej studium podyplomowe, zrealizowane prawie całkowicie na terenie przedsiębiorstwa przemysłowego, dzięki współpracy z odlewnią w Śremie (podobnie pierwsze studium w latach 1999-2000 było także autorskim studium prof. Ignaszaka). Prezentacje słuchaczy studium, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w trakcie jego trwania, stanowiły podsumowanie ich prac końcowych prowadzonych w oparciu o przeprowadzone prace studyjne i badawcze pod kierunkiem promotorów z Politechniki Poznańskiej i z Odlewni Śrem (w poniższym spisie oznaczono je gwiazdkami *).

Biorąc pod uwagę problematykę XII Sympozjum i w nawiązaniu do definiowania warunków odbioru w obszarze badań NDT, w bieżącym roku cykl roboczych referatów rozpoczęła pani Joanna Ciesiółka (fot.3), jeden z najbardziej uznanych specjalistów w kraju w zakresie badań nieniszczących odlewów, posiadająca najwyższe w polskim odlewnictwie uprawnienia w dziedzinie badań ultradźwiękowych, poszerzone o uprawnienia dotyczące badań radiograficznych i wizualnych odlewów. Przedstawiła ona sprawnie w postaci repetytorium, kompendium wiedzy i wyjaśniła drobiazgowo zawiłości interpretacji norm europejskich w zakresie badań ultradźwiękowych i radiograficznych w odniesieniu do warunków odbioru odlewów. Omówienie przez prof.. Ignaszaka współpracy z Odlewnią Śrem i porównania jego doświadczenia w badaniach NDT zdobyte w odlewniach francuskich stanowiło uzupełnienie tego wystąpienia.

Dla porządku poniżej przedstawiono tytuły wszystkich referatów wygłoszonych podczas XII Sympozjum, które nawiązywały do powyższego wprowadzenia i newralgicznej tematyki warunków odbioru:

- Zenon IGNASZAK, Joanna CIESIÓŁKA, Robert SIKA – „Warunki odbioru odlewów –
geneza tematyki Sympozjum - synergia VP – eksperyment – NDT”.
- Joanna CIESIÓŁKA, Zenon IGNASZAK – „ Repetytorium na temat norm europejskich NDT”.
- Bogdan BESZTERDA, Teresa DRGAS, Mariusz URBANOWICZ, Paweł KULSKI –
- „Wsparcie technologiczne ze strony systemu symulacyjnego oraz jego rola w procesie odlewania na przykładzie wybranych odlewów żeliwnych”.
- Krzysztof NIEMCZEWSKI, Piotr MIKOŁAJCZAK – „Rola systemu Magmasoft w ocenie słuszności warunków odbioru wybranych grup asortymentowych odlewów staliwnych” (komunikat) *).
- Leszek SZWALBE, Paweł POPIELARSKI – „ Porównawcze zestawienie prognoz nieciągłości skurczowych w odlewach z żeliwa z wykorzystaniem systemów Magma i NF&S” (komunikat) *).
- Marcin ZAMIATOWSKI, Jerzy MIELOCH, Zenon IGNASZAK– „ Optymalizacja jakości wybranego odlewu ze staliwa Hadfielda (L120G13T) z zastosowaniem metod symulacyjno-eksperymentalnych i specjalnych metod kontroli jakości” (komunikat) *).
- Waldemar WESOŁOWSKI, Jacek ŚWITALSKI, Bogdan BESZTERDA, Zenon IGNASZAK „ Walidacji VP na podstawie wybranych charakterystyk mechanicznych, wad odlewniczych oraz parametrów i obserwacji podczas obróbki odlewów żeliwnych” (komunikat) *).
- Waldemar MICHALAK, Joanna CIESIÓŁKA, Zenon IGNASZAK – „ Identyfikacja patologicznych struktur odlewów z żeliwa sferoidalnego, w tym zawierających wtrącenia typu „dross” oraz grafitu „chunky” metodami symulacyjno-eksperymentalnymi” (komunikat) *).
- Ryszard SKOCZYLAS KOM-ODLEW – „Optymalizacji zalewania formy oraz składu chemicznego odlewów żeliwnych z wykorzystaniem modułu MAGMAfrontier”. (fot.4)
- Zenon IGNASZAK, Paweł POPIELARSKI, Krzysztof KRAWIEC, Joanna CIESIÓŁKA, Marcin MAKOWSKI – „ Doskonalenie metod komputerowej analizy obrazu radiograficznego w zastosowaniu do ilościowej identyfikacji wad typu shrinkage”.
- Jacek PIASECKI, Piotr CIESLEWICZ, Piotr BARTKOWSKI, Dorota BURDZY, Ewa DOMINIK, Tomasz KAMIŃSKI – „ Wspomaganie optymalizacji konstrukcji odlewów i rozwoju technologii ich wytwarzania w Odlewni Volkswagen Poznań przy użyciu MAGMAsoft”.
- Marcin PERZYK, Danuta WITEMBERG-PERZYK – „ Mechanizmy i mechanika tworzenia się porowatości w odlewach z żeliwa sferoidalnego” (prezentacja – Jacek Kozłowski).
- Maciej GĄSIORKIEWICZ, Zenon IGNASZAK – „ Ku optymalizacji procesu odlewania ciągłego w Odlewni MAHLE Polska. Wykorzystanie systemu ATAS i analizy termicznej procesu” *).
- Marcin KONDRACKI – „ Prezentacja przykładowych reakcji fizycznych i chemicznych zachodzących w stopie Al.”
- Zenon IGNASZAK – „ Współczynnik wymiany ciepła – kiedy jest istotny w symulacji?”
- Jakub JURGA, Piotr MIKOŁAJCZAK – „ Przygotowanie do wykorzystania modułu Calosoft Porosity - symulacje odlewania odlewów próbnych i weryfikacja eksperymentalna dla odlewów z żeliwa szarego” (komunikat) *).
- Jakub HAJKOWSKI – „Analiza porównawcza struktur wirtualnych prognozowanych z zastosowanie automatów komórkowych. Przykład odlewu płaskiego i cylindrycznego”.
- Marcin SŁODZINKA, Joanna CIESIÓŁKA, Zenon IGNASZAK,– „Katalog przykładowych wad odlewów żeliwnych wykonywanych w warunkach Odlewni Żeliwa „Śrem”S.A. wg autorskiej klasyfikacji ”(komunikat) *).
- Robert SIKA, Zenon IGNASZAK – „ KMES Quality – doskonalenie narzędzia. Nowe statystyczne i eksploracyjne elementy analizy procesów produkcji odlewów”.
- Robert SIKA , Zenon IGNASZAK, Piotr TOMASZEWSKI, Paweł KULSKI - „ Przykład wykorzystania KMES Quality do bieżącej analizy i sterowania jakością. Próba powiązania rejestrowanych parametrów produkcyjnych ze specyfikacją wad”.
- Zenon IGNASZAK, Paweł POPIELARSKI, Błażej NOWAK – „ Parametry wybranych otulin izolacyjnych, izolacyjno-egzotermicznych i egzotermicznych w zależności od wielkości odlewu, w warunkach odlewania żeliwa” (komunikat) *).
- Łukasz BERNAT, Mieczysław HAJKOWSKI - „Wpływ warunków krzepnięcia na udział porowatości w siluminach”.
- Zygmunt OWSIAK – „Nowe propozycje współpracy FOSECO z odlewniami polskimi oraz informacja o uruchamianym przez Foseco zakładzie produkcyjnym w Gliwicach”.

Zakres tematyczny tegorocznego XII Sympozjum i jego hasło wiodące „Powiązanie warunków odbioru odlewów przez klientów z optymalizacją jakości odlewów na drodze synergii Virtual Prototyping oraz badań eksperymentalnych i nieniszczących ” wyniknęły z wieloletniego doświadczenia i z uczestniczenia prof. Ignaszaka w roboczych spotkaniach z przedstawicielami odlewni w kraju i w krajach zachodniej Europy, w tym z uczestniczenia w negocjacjach oraz pracach grup arbitrażowych na tematy sporne interpretacji dopuszczalnych nieprawidłowości i tzw. naprawialnych wad w odlewach.

Jak istotna jest synergia wiedzy teoretycznej i praktycznej, starano się właśnie wykazać podczas XII Sympozjum. Synergia ta w miarę możliwości powinna być w przypadkach negocjacji czy postępowania arbitrażowego sprawnie wykorzystywana przez specjalistę uczestnika negocjacji ze strony odlewni, reprezentującego gremia zespołowe. Działania zespołowe są sprawą wewnętrzną odlewni i powinny mieć miejsce w ramach wewnętrznych szkoleń, komisji, narad roboczych. Klienci i negocjatorzy zewnętrzni oczekują profesjonalizmu i zdecydowania od osoby – przedstawiciela odlewni, posiadającego wystarczająco rozległą i użyteczną w negocjacjach wiedzę. Odlewnie europejskie tak podchodzą do negocjacji z klientem. Klient nie może odczuć przewagi liczbowej ze strony personelu odlewni.

Synergia wiedzy metalurgicznej, technologicznej, wiedzy o podstawach zjawisk, wiedzy o metodach i wykrywalności nieciągłości wewnętrznych w odlewach, w odniesieniu do sformułowanych przez klienta warunków odbioru, jest więc wyzwaniem dla specjalistów odlewni, którzy w takich misjach negocjacyjnych uczestniczą.

Otwartość kontaktów i szczerość wypowiedzi, z ujawnianiem specyfiki szczegółowych rozwiązań technologicznych i doświadczeń warsztatowych, w dyskusji animowanej przez prof. Ignaszaka, są stale obecne w tych spotkaniach sympozjalnych. To stanowi od początku o specyfice omawianego Sympozjum.

Organizacją Sympozjum i czuwaniem nad sprawnością jego przebiegu zajęły się panie Janina Kuźnicka i Joanna Ciesiółka, przy niezbędnym wsparciu administracyjnym Politechniki Poznańskiej i Odlewni Żeliwa Śrem, za co uczestnicy wyrazili im uznanie gromkimi brawami na zakończenie konferencji (fot.5). Sympozjum podsumował oficjalnie i zakończył pan Krzysztof Michalski, Dyrektor Produkcji Odlewni Żeliwa ŚREM S.A.

Spis fotografii*.
Fot.1. Uczestnicy XII Międzynarodowego Sympozjum „Modelowanie procesów odlewniczych” w Śremie.
Fot.2. Prof. Zenon Ignaszak nawiązuje do tematyki Sympozjum.
Fot.3. Mgr inż. Joanna Ciesiółka wprowadza w tajniki europejskich norm badań nieniszczących.
Fot.4. Żywa jak zawsze podczas tych sympozjów dyskusja dr. Ryszarda Skoczylasa i prof. Zenona Ignaszaka.
Fot.5 Sala obrad. Ostatnią sesję prowadzą mgr inż. Janina Kuźnicka i prof. Zenon Ignaszak.

*) Fotografie można obejrzeć w dziale galeria w temacie XII Międzynarodowe Sympozjum MPO

Na górę na górę O autorze o autorze Wstecz wstecz

FOTOGRAFIE - XII Międzynarodowe Sympozjum MPO 2007

Walidacja XHTML Walidacja CSS2